top of page

תקנון - קורס "להוביל את חיי"

תנאי שימוש:

האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

הנך מתבקש/ת ונדרש/ת לקרוא בעיון את כל תנאי השימוש במערכת שיפורטו להלן (להלן: " תנאי השימוש במערכת").

השימוש במערכת מעיד על הסכמתך/ם לכל תנאי השימוש במערכת.

אם אינך מסכים/ה למי מתנאי השימוש במערכת, כולם או חלקם, הנך נדרש/ת שלא להשתמש במערכת ו/או בשירותים המוצעים במסגרתה.

תנאי השימוש במערכת מסדירים את היחסים בין לימור גזית ("להלן "העסק", ע"מ 058831587) או מי מטעמו או בעלי ו/או מנהלי ו/או מפעילי המערכת –– לבין כל אדם כזה או אחר (להלן: "המשתמש"/"הלקוח") שיעשה שימוש במערכתו/או במידע ו/או בשירות/ים, מכל סוג שהם, הקיימים במערכת, לפיכך, משתמש העושה שימוש במערכת ו/או הגולש באתר, מצהיר כי קרא את כל תנאי השימוש במערכת והינו מודע ומסכים לכל התנאים האמורים ומסכים לפעול על פיהם.

המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת הקורס. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לרכוש את הקורס בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט. 

תנאי השימוש במערכת נתונים לשינויים מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בהם.

הכותרות המפורטות במסמך תנאי השימוש במערכת הינן לשם הנוחות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת ו/או להשתמש בהן לצרכי פרשנות.

על הקורס:

קורס דיגיטלי "להוביל את חיי" הינו קורס בנושא – אימון והתפתחות אישית (להלן: "המוצר") המועבר על ידי לימור גזית.

הנך מוזמן לרכוש את הקורס בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

רכישת הקורס:

למען הסר ספק, רכישת הקורס הינה רכישת הזכות לצפיה בלבד בתכני הקורס וזאת לתקופה מוגבלת בזמן של חצי שנה מיום הרכישה.

הזכויות על הקורס ועל תכניו וחומריו ישארו תמיד אך ורק בחזקתה הבלעדית של לימור גזית.

התשלום עבור הקורס אינו כולל מענה טלפוני/בדוא"ל של לימור גזית (או מי מטעמה) לשאלות בנושא החומר הנלמד.

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הלקוח לבין העסק

האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.

ניתן לרכוש את המוצר באתר בכל עת.

הזמנת המוצר על-ידי המשתמש מלימור גזית תתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על שם המשתמש על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל.

מחיר המוצר באתר כולל את המע"מ.

לימור גזית שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר או לבטל כל הזמנה על פי שיקול דעתה הבלעדית.

אספקת המוצר תתבצע על-פי הוראות תנאי השימוש במערכת.

המשתמש מצהיר כי הפרטים שימסור ללימור גזית הינם מדויקים, מהימנים ונכונים, וכמו כן ידוע לו כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית על-פי חוק.

נכונות ועדכניות הפרטים שהמשתמש מספק הם באחריותו הבלעדית וכל שינוי של כתובת דוא"ל, מספר טלפון או כל אמצעי התקשרות אחר מולו, מחייב את הלקוח בשינויו דרך חשבונו במערכת.

לימור גזית לא תישא בכל אחריות שנובעת מיצירת קשר עם אדם שאיננו הלקוח, כל עוד הוא הסתמך על הפרטים שמופיעים במערכת כפרטי הלקוח וכאמצעי ההתקשרות איתו.

רישום לקורס ותנאי השימוש בקורס:

ההרשמה לקורס והזכות לצפות בתכניו מותנים בקבלת שם משתמש וסיסמא אישית אשר באמצעותם יוכל הלקוח לצפות בתכני הקורס.

.הגישה לקורס תחסם באופן אוטומטי לאחר חצי שנה מיום הרכישה .

לקוח אשר רכש את המוצר מתחייב בזאת כי השימוש בתכני הקורס הינו למטרותיו הפרטיות בלבד והשימוש בקורס יעשה על ידו באופן אישי בלבד, פרטי ובלתי מסחרי והנו מתחייב לא להעתיק או לצלם או להקליט או לתרגם או להפיץ או לשכפל בכל דרך שהיא ,את רכיבי הקורס.

שם המשתמש והסיסמא הינם אישיים (לא יותר מאדם אחד) והלקוח מתחייב בזאת שלא להעבירם לאף צד שלישי. לקוח אשר יפר הוראה זו צפוי לעמוד לדין.

כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו
על מנת למנוע העברת הקורס לצד שלישי אשר לא רכש אותו כחוק, משתמש האתר בחסימת איי פי, משמעות הדבר היא שיש להשתמש בקורס במקסימום 2 כתובות איי פי בלבד (רצוי כתובת איי פי בביתו של המשתמש והנייד). שימוש בתכני הקורס ביותר מאשר 2 כתובות איי פי שונות תגרום לחסימת הקורס באופן אוטומטי וזאת על מנת למנוע העברה של פרטי המשתמש (שם משתמש וסיסמת כניסה) ממי שרכש את הקורס למי שלא רכש את הקורס..

  MACIDלימור גזית שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם על ידי חסימת כתובת ה אי. פי  של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש 

לקוח אשר נחסם מתבקש ליצור קשר מיידי באמצעות הדואר אלקטרוני של לימור גזית כפי שנרשם כאן. בפניה זו יציין כי נחסם לשימוש, המערכת תבדוק את כתובות האי.פי שבהם נעשה שימוש ותפעל בהתאם לממצאים.

 

שחרור המערכת מחסימת אי.פי יתבצע רק לאחר בירור (טלפוני או במייל) של לימור גזית (או נציג מטעמה) עם המשתמש שנחסם על מנת לוודא שלא נעשה שימוש לא הוגן במערכת.

במידה ויתברר כי המשתמש העביר שלא כדין את פרטיו לאדם אחר, יחסם המשתמש לאלתר וכספו לא יוחזר.

הרישיון לשימוש בקורס ובתכניו אינו רישיון לצפייה קבוצתית אלא הוא רישיון יחיד המוקנה רק למשתמש אשר רכש את הקורס. אין לחשוף את תכני הקורס בפני גורמים שלא רכשו אותו.

 

מדיניות ביטולים
 

limorcoach@gmail.com ניתן לבטל את העסקה באמצעות פניה בדואר אלקטרוני

ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת דואר אלקטרוני מהעסק המאשר את הבקשה לביטול העסקה..

ניתן לבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך 7 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מבניהם.

ביטול ההזמנה במהלך 7 ימים אלו יתאפשר רק בתנאי והלקוח לא עשה שימוש במוצר, ביטול ההזמנה יעשה באמצעות  limorcoach@gmail.com הודעת בקשת ביטול מצד המשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת

כמו-כן, באם המשתמש יבטל את הזמנת השירותים הנבחרים תוך המועד הניתן לביטול ההזמנה, יגבה מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר השירותים הנבחרים שהוזמנו על ידו או 40 (ארבעים) שקלים חדשים, לפי הנמוך ביניהם.

אופן החזרת כספים ללקוח תתבצע באמצעי שיבחר העסק כולל המחאה, העברה לחשבון הבנק או ביטול עסקת אשראי.

למען הסר ספק, התשלום בגין הזמנת הקורס , ייגבה בין אם המשתמש בחר לעשות שימוש בקורס הדיגיטלי ובין אם לאו.

זמינות האתר

המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המערכת הינה מערכת ממוחשבת אשר ייתכן כי יבוצעו על ידה שגיאות טכניות ו/או יתקיימו בה תקלות טכניות כאלה ואחרות, שיהיו בהן כדי לשבש את אפשרות הצפייה בתכנים המצולמים. כמו-כן, לימור גזית אינה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה ו/או ליקוי ו/או כשלים בפעולת המערכת ו/או האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או אצל המפעילים של רשת האינטרנט ו/או אצל המפעילים הסלולאריים ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגת המערכת ו/או האתר ו/או יישומיהם. המשתמש מאשר ומצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי לימור גזית ו/או מי מטעמה במקרה של שגיאות ו/או תקלות ו/או ליקויים ו/או כשלים טכניים של המערכת ו/או האתר כמפורט לעיל והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד לימור גזית ו/או מי מטעמה בעניין זה.

הקורס "להוביל את חיי" מתארח באתר של חברת "רב מסר". המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו ומקובל עליו שחברת "רב מסר" רשאית בכל עת לשנות את צורתם ו/או מבנם של המערכת ו/או האתר על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש למשתמש ו/או לכל גורם אחר. במידה ושינויים מעין אלה יתבצעו במערכת ו/או באתר, למשתמש ו/או לכל גורם אחר לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי לימור גזית ו/או מי מטעמה בעניין זה והוא מוותר בזאת מראש ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל סעד מכל סוג שהוא כנגד לימור גזית ו/או מי מטעמה בעניין זה. חברת רב מסר תשבית את המערכת מעת לעת, לצורכי תחזוקתה. במקרים מעין אלה, עשויה המערכת להיות מושבתת עד 24 שעות, כך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש במערכת. למען הסר ספק, בעת השבתת המערכת לא ניתן לעשות שימוש בשירותים הנבחרים ו/או להירשם למערכת ו/או דפי הנחיתה עלולים לא להיות זמינים.

במקרים של השבתת המערכת בשל כוח עליון, קרי במקרים אשר אינם תלויים בחברת רב מסר או בלימור גזית, תפעל לימור גזית בשיתוף עם כל הגורמים הרלוונטים כמיטב יכולתה לשם השבת פעילות המערכת בהקדם האפשרי.

 

קניין רוחני

הקורס וכן כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם ללימור גזית ומהווים קניין רוחני בלעדי של לימור גזית ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור כתוב מראש מלימור גזית. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לשווק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר, ליצור או לעבד יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ו/או לתרגם כל מידע הקשור לקורס, כולו או חלקו, בין אם בעל פה ובין אם בכתב, בין על-ידי המשתתף ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך או אמצעי אחר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מלימור גזית בלבד.

רכישת הקורס אינה מקנה רשות לעשות שימוש כלשהו בשם:  להוביל את חיי ו/או במותגים שלהם. בחתימתו על מסמך זה ובביצוע התשלום בגין תמורת הקורס, מצהיר המשתמש כי גם לאחר סיום הקורס לא יעשה כל שימוש בסמלים ובמותגים הללו ללא אישור מוקדם וכתוב מצדה של לימור גזית לכל פרסום באופן פרטני ומראש.

אין ברישום לקורס ו/ואו בהשלמתו  משום הענקת זכות כלשהי בסמלים של לימור גזית ולהוביל את חיי. לימור גזית שומרת לעצמה את הזכות להחליף ו/או לשנות את הסמלים והמותגים שלה מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, והמשתמש מתחייב לנהוג בהתאם לדרישות לימור גזית בקשר לכך.

אחריות

הקורס "להוביל את חיי" מכיל תכנים כמותיים. מאמצים רבים הושקעו ביצירת מוצר זה, בכתיבת התכנים, בהתאמתם לעבודה אישית וביצירת תוכן איכותו שמטרתו לאפשר צמיחה אישית. עם זאת, לא מן הנמנע כי במהלך הכנת החומרים נפלו טעויות סופר או טעויות אחרות בתכנים הנכללים במוצר, לפיכך, לימור גזית אינה מתחייבת כי תכני הקורס חפים משגיאות וכן אינה מתחייבת כי הם מותאמים לצורכי המשתמש או למטרותיו או שאיפותיו. המשתמש מצהיר בזאת כי לימור גזית וכן האתר שבו מתארח הקורס ("רב מסר") לא יישאו בכל אחריות הנובעות מטעויות או מתכנים שגויים או הסברים לקויים המוצגים באתר ולא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים אלו לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, מכל סיבה שהיא. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכני הקורס. בנוסף, מודגש כי הקורס אינו מהווה תחליף לתהליך פרטני אישי או לטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי. ככל שהנרשם נמצא בתהליך טיפול שכזה, עליו להיוועץ במטפל המקצועי טרם תחילת הקורס. כמו כן הנך מצהיר/ה כי ידוע לך, שמידת ההצלחה של התהליך שתעבור/י הנה בעלת תלות בגורמים משתנים כולל הזמן, הנכונות והמשאבים המושקעים על ידך, וכן פרמטרים רבים אחרים, ועל כן לא ניתן לייחס אי הצלחה לטיבו של הקורס המובא במערכת.

 

התשלום עבור הקורס

לימור גזית עשויה לצאת מעת לעת במבצע/ים הנוגע/ים למחירי הקורסים השונים (חלקים מלאים של הקורס או פרקים בודדים). לפיכך, מחירי הקורסים עשויים להשתנות מעת לעת והדבר לא יהווה עילה לבקשת החזרים בגין הפרשים ממחיר ששולם קודם המבצע, לימור גזית רשאית לשנות מבצעים אלה ו/או לדחותם ו/או לבטלם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק, המשתמש יחויב בתשלום עבור הזמנת הקורס הנבחר בהתאם למחיר שיופיע באישור ההזמנה. כמו כן, מחירו של חלק מלא יהיה תמיד נמוך יותר ממחירם המצרפי של הפרקים הבודדים המרכיבים חלק זה.

שירות לקוחות

 limorcoach@gmail.com בכל שאלה/בקשה ניתן לפנות אל לימור גזית דואר אלקטרוני והמענה ינתן בהקדם האפשרי.

שירות הלקוחות יפעל בימים א'- ה' בין השעות 08:00-18:00 ובימי ו' בין השעות 08:00-12:00

לא יינתן מענה בשבתות ובחגי ישראל.

שימו לב כי לעיתים הודעת דואר מועברת (מסיבה כלשהיא) באופן אוטומטי ל "דואר זבל" ולכן יתכן שהנמען לא יהיה ער לקיומה, במידה ולא ניתן מענה תוך 48 שעות מתבקש המשתמש לשלוח הודעת טקסט לטלפון 0525671953 

הוראות כלליות:

הנרשם קרא את כלל החומר הפרסומי באינטרנט אודות הקורס, הוא מודע לסוג הקורס, למאפייניו ולחומר שמועבר במסגרתו וכי ניתנה לו האפשרות לשאול כל שאלה ולברר כל סוגייה שיש בה כדי להשפיע על רצונו להשתתף בקורס ולשלם בעבורו את התמורה המוסכמת.

בכוונת הנהלת הקורס כי הקורס ושירותיו יהיו זמינים עבורו לתקופה של חצי שנה. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

לימור גזית תהיה רשאית להשתמש במידע שמסר לה המשתמש לצרכים פנימיים. במסגרת פעילותה השוטפת ו/או לצורך פעילות שיווקית הנערכת במסגרתה.

הנרשם מסכים ומאשר, כי מסירת כתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שלו מהווה הרשאה ללימור גזית להעביר לו בדואר האלקטרוני ו/או במסרונים הודעות ומידע בכל הנוגע לקורס ולפעילויות נוספות.

לימור גזית אינה חולקת מידע אישי ומזהה על המשתמש עם אף גורם שלישי ללא הסכמתו של המשתמש. (אלא במקרה שנדרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי בר-תוקף כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט / בית דין, חוק או צו בית משפט / בית דין / כל ערכאה שיפוטית כזאת או אחרת).

המשתמש מסכים ומאשר בזאת כי לימור גזית ו/או מי מטעמה רשאים להיכנס בכל עת לחשבון האישי של המשתמש במערכת, בין היתר (אך לא רק) כדי לבצע בדיקות טכניות ו/או לסייע ללקוח בכל שאלה ו/או תקלה במערכת ו/או בתפעולה.

חברת רב מסר (החברה שבה מתארח הקורס "להוביל את חיי") נוקטת באמצעי זהירות מקובלים העומדים לרשותה על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות פרטי התשלום המועבר על-ידי המשתמש.  לרכישת הקורס, העסק נעזר בחברה חיצונית לצורך סליקת כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "בעל העסק" ו ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "בעל העסק". כמו כן, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת רב מסר וכן לימור גזית לא יהיו אחראיים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות אם מידע זה יאבד ו/או יגיע לכל גורם ו/או יעשה בו שימוש מכל סוג שהוא שלא בהרשאה.

לימור גזית רשאית להחליט לשנות את מדיניות הפרטיות שלה מעת לעת והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו מראש לכל שינוי כזה או אחר שייעשה בה וכן כי כל שינוי כאמור יחול ויהא תקף בהתייחס למשתמש.

דין וסמכות שיפוט

פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

bottom of page